Header logo
 • nl
 • en
 • nl
 • en
 • HealthVital

  login-bg
  openbaar_vervoer
  pubdom
  big-data

  HealthVital (2014)

  Wat is het potentieel voor revalidatie en preventie in de gezondheidszorg? En wat zijn de economische effecten en de maatschappelijke kosten en baten hiervan? Hypercube heeft dit voor het initiatief HealthVital in beeld gebracht. Bovendien ondersteunt Hypercube HealthVital momenteel om het in kaart gebrachte potentieel om te zetten in een businesscase.

  De gezondheidszorg verandert

  De gezondheidszorg zit in een transitie. Mede door veranderingen op het gebied demografie, verantwoordelijkheden en bekostiging kampt de gezondheidszorg met enkele grote problemen:

  • De zorgkosten stijgen jaarlijks met 7%;
  • Cliënten wensen steeds meer grip op hun eigen zorgbehoefte;
  • De inkoop van zorg is voornamelijk gericht op prijs, ondanks het belang dat iedereen hecht aan de kwaliteit van zorg.

  Preventie, betere samenwerking in de zorgketen en de toepassing van technologische ondersteuning bieden nieuwe kansen in de gezondheidszorg. Hierbinnen staan de cliënt en zijn wensen steeds meer voorop. HealthVital is een innovatief marktinitiatief dat op de transitie in de gezondheidszorg inspeelt en een bijdrage levert aan het oplossen van de hierboven beschreven problemen. HealthVital is een zichzelf vullend mechanisme rond welzijn dat gezond doen stimuleert en elke Nederlander de mogelijkheid biedt mee te profiteren van de voordelen van zijn of haar eigen gezonde levensstijl.

  Het doel

  Het verbinden van de zorgketen teneinde de kwaliteit voor de cliënt te verhogen en de totale kosten in de keten te reduceren.

  Dit doel kan gerealiseerd worden door middel van een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak rondom de thema’s beweging, voeding en ontspanning, en het integreren van preventie, interventie en revalidatie.

  Met name op het grensvlak tussen zorg en welzijn is nog veel te winnen. Zorg is gericht op gezond worden, terwijl welzijn is gericht op gezond blijven, herstellen en voorkomen.

  Initieel ligt de focus van HealthVital op revalidatie. Het voornaamste doel is reductie van recidief en prevalentie van een drietal aandoeningen:

  • Hart- en vaataandoeningen;
  • Beroertes (TIA en CVA);
  • Diabetes.
  Kosten-batenanalyse

  Hypercube heeft de kosten en baten voor HealthVital in beeld gebracht, waarbij is gekeken naar de effecten op alle stakeholders, waaronder cliënten, werkgevers, de reguliere zorgketen en zorgverzekeraars. Getracht is de (positieve en negatieve) effecten van HealthVital op de welvaart van Nederland in te schatten. Het gaat hier niet alleen om financiële kosten en baten, maar ook om maatschappelijke effecten zoals effecten op de gezondheid, en extra levensjaren of kwaliteit van leven.

  De bevinding was een positieve case. Dit heeft onder andere te maken met een onderzoek van UHN Toronto Rehabilitation Institute waarin is aangetoond dat het mogelijk is om het recidief bij hart- en vaatziekten terug te dringen van 44% naar 10%. Dit is waardevol voor de cliënt, de werkgever heeft met minder verzuim te maken, en per saldo kan er geld worden bespaard in de zorgketen.