Skip to main content

Hypercube adviseert zowel (decentrale) overheden als OV-bedrijven. We zijn gespecialiseerd in datagedreven onderzoek veelal op basis van de gebruiksregistraties, zoals die van de OV-chipkaart. We zijn actief als kennispartner en hebben onder andere een sterke marktpositie bij het verzorgen van opbrengstverdeelvraagstukken.

Hypercube heeft veel ervaring en expertise als adviseur bij assortiments- en prijswijzigingen. De Hypercube Scenariotool heeft zich in meer dan tien jaar ontwikkeld tot een krachtig prognosemodel. Het tariefbeleid in vele openbaar vervoerconcessies is op basis van datagedreven advies van Hypercube tot stand gekomen. De mogelijkheden die het nieuwe ov-betalen biedt, maken dit onderdeel van de adviespraktijk wederom zeer actueel.

Hypercube is ook aangesloten op andere actualiteit. We dragen al meerdere jaren bij aan het beleid van de directie OV en Spoor van het ministerie van IenW en we worden gevraagd voor opbrengstprognoses voor nieuwe concessieperiodes. We zijn ook onderdeel van een consortium met een raamovereenkomst Beleidsadvies- en Ingenieursdiensten van het ministerie van IenW.

Meer weten? Neem contact met ons op

Opbrengstverdeling

In regio’s waar meerdere vervoerders actief zijn in het openbaar vervoer moeten de reizigersopbrengsten verdeeld worden. Dit kan in sommige gevallen knap ingewikkeld zijn. Er is dan behoefte aan een onafhankelijke partij die uitsluitsel kan geven, gebaseerd op een heldere en door alle partijen geaccepteerde verdeelmethode.

Hoe moeten bijvoorbeeld de opbrengsten verdeeld worden uit niet-verchipte abonnementen die bij meerdere vervoerders gebruikt kunnen worden? In veel gevallen is er een op het eerste oog beperkte hoeveelheid data beschikbaar. Door middel van slimme tools en methodes is het in veel gevallen toch mogelijk een goede verdeling te bepalen. Dit type complexe vraagstukken vinden wij het meest interessant om op te lossen.

We zijn al ruim twintig jaar actief in dit domein en voeren tot tevredenheid deze werkzaamheden uit in opdracht van diverse decentrale overheden en samenwerkingsverbanden van vervoerders.

Meer weten? Neem contact met ons op

Opbrengstverdeling cases

OPBRENGSTVERDELING RANDSTAD NOORD ZONEABONNEMENT

OPBRENGSTVERDELING RANDSTAD NOORD ZONEABONNEMENT

OPBRENGSTVERDELING INTEROPERABELE SPOORPRODUCTEN (EOS)

OPBRENGSTVERDELING INTEROPERABELE SPOORPRODUCTEN (EOS)

Scenariostudies

Vervoerders en/of overheden willen met enige regelmaat grotere of kleinere wijzigingen aanbrengen in de producten en tarieven in hun concessie(s) om reizigersgroei te bewerkstelligen of een betere spreiding van reizigers over de dag. Om de gevolgen van een aangepast tariefbeleid te prognosticeren, heeft Hypercube een scenariotool ontwikkeld. Deze tool maakt effecten zichtbaar voor iedere mogelijke combinatie van nieuwe reisproducten en prijzen. Het gaat dan om volumeveranderingen, migratiepatronen en gevolgen voor de opbrengsten uit verkoop aan en gebruik door reizigers, en om het prijskaartje voor de reiziger.

De scenariotool maakt gebruik van gebruiksgegevens van de ov-chipkaart en/of de betaalpas, aangevuld met informatie over de verkoop van niet-verchipte producten en de opbrengsten uit abonnementsverkoop. Deze scenariotool benut het principe van backcasting. Hiermee bedoelen we dat het reispatroon van een reiziger uit het verleden geprojecteerd wordt op het nieuw voorgestelde tariefbeleid. De tool bepaalt de kansen waarmee iedere reiziger onder dat nieuwe tariefbeleid met een bepaald product zal gaan reizen, en de mate waarin.

Bij een scenariostudie is samenwerking met overheden, vervoerders en reizigersorganisaties van groot belang en integraal onderdeel van het proces dat we idealiter willen doorlopen. We starten dat proces graag met een actueel beeld van de markt; een marktscan. De basis wordt gevormd door een recent jaar gebruikstransacties. Hoe vaak wordt wanneer door wie gereisd met welke producten, hoe is het bestedingspatroon van diverse reizigers? In samenspraak ontwikkelen we mogelijke verbeteringen in het aanbod aan de reiziger, passend bij de actuele doelstellingen en gebruikmakend van de actuele mogelijkheden. Die verbeteringen worden ondergebracht in scenario’s die we met het prognosemodel analyseren.

Meer weten? Neem contact met ons op

Scenariostudies cases

NIEUW PRODUCTENPALET EBS

NIEUW PRODUCTENPALET EBS

OPVOLGER RANDSTAD NOORD ZONEABONNEMENT

OPVOLGER RANDSTAD NOORD ZONEABONNEMENT

EVALUATIE BRABANTS TARIEVENHUIS

EVALUATIE BRABANTS TARIEVENHUIS

ONDERZOEK TARIEFMAATREGELEN MRDH

ONDERZOEK TARIEFMAATREGELEN MRDH

GEZAMENLIJK TARIEVENHUIS OV OOST

GEZAMENLIJK TARIEVENHUIS OV OOST

Advies & monitoring

Hypercube heeft in de afgelopen ruim twintig jaar een uitgebreid netwerk opgebouwd en de nodige expertise ontwikkeld in het openbaar vervoer in Nederland. We worden door overheden en vervoerders gevraagd om advies te geven over het verdienmodel van concessies en onderscheiden ons door unieke gereedschappen op het terrein van veranderingen in tarieven en productportfolio. Daarnaast ontwikkelen en verzorgen we opbrengstverdelingen van interoperabele producten.

De resultaten van onze analyses en onderzoek bieden we onder andere aan in een informatieportal dat in samenspraak met de opdrachtgever wordt ingericht en de beleidsondersteunende inzichten op aansprekende wijze toont.

Nagenoeg al onze adviezen zijn op feiten gebaseerd (lees: data gedreven). Monitoring en informatievoorziening vormen veelal een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. We monitoren bijvoorbeeld of een nieuw tariefbeleid oplevert wat beoogd is. We zijn erg vertrouwd met het omgaan met bijvoorbeeld ov-chipkaarttransacties en openbaar beschikbare data zoals dienstregelingsinformatie.

Meer weten? Neem contact met ons op

Advies & monitoring cases

ADVIES MINISTERIE I&W ADDITIONELE FINANCIERING OPENBAAR VERVOER

ADVIES MINISTERIE I&W ADDITIONELE FINANCIERING OPENBAAR VERVOER

BUSINESS CASE DOORTREKKEN NOORD-ZUIDLIJN NAAR SCHIPHOL

BUSINESS CASE DOORTREKKEN NOORD-ZUIDLIJN NAAR SCHIPHOL

ONDERZOEK STOPZETTEN STUDENTREISPRODUCT

ONDERZOEK STOPZETTEN STUDENTREISPRODUCT

OPBRENGSTVERDELING RANDSTAD NOORD ZONEABONNEMENT

OPBRENGSTVERDELING RANDSTAD NOORD ZONEABONNEMENT

ADVIES MINISTERIE I&W ADDITIONELE FINANCIERING OPENBAAR VERVOER

ADVIES MINISTERIE I&W ADDITIONELE FINANCIERING OPENBAAR VERVOER

OPBRENGSTVERDELING INTEROPERABELE SPOORPRODUCTEN (EOS)

OPBRENGSTVERDELING INTEROPERABELE SPOORPRODUCTEN (EOS)

NIEUW PRODUCTENPALET EBS

NIEUW PRODUCTENPALET EBS

OPVOLGER RANDSTAD NOORD ZONEABONNEMENT

OPVOLGER RANDSTAD NOORD ZONEABONNEMENT

BUSINESS CASE DOORTREKKEN NOORD-ZUIDLIJN NAAR SCHIPHOL

BUSINESS CASE DOORTREKKEN NOORD-ZUIDLIJN NAAR SCHIPHOL

EVALUATIE BRABANTS TARIEVENHUIS

EVALUATIE BRABANTS TARIEVENHUIS

ONDERZOEK TARIEFMAATREGELEN MRDH

ONDERZOEK TARIEFMAATREGELEN MRDH

ONDERZOEK STOPZETTEN STUDENTREISPRODUCT

ONDERZOEK STOPZETTEN STUDENTREISPRODUCT

GEZAMENLIJK TARIEVENHUIS OV OOST

GEZAMENLIJK TARIEVENHUIS OV OOST