Skip to main content

HYPERCUBE & MOBILITEIT

Hypercube adviseert zowel (decentrale) overheden als OV-bedrijven. We zijn gespecialiseerd in data-onderzoek op basis van de gebruiksregistraties, zoals die van de OV-chipkaart. Voor diverse doeleinden brengen we het reisgedrag en het gebruik van (reis)producten in beeld. Daarnaast adviseren we opdrachtgevers over de juiste opbrengstverdeling en zijn we actief als kennispartner in de OV-sector.

Hypercube heeft voor het uitvoeren van prognoses een scenariotool ontwikkeld. De Hypercube Scenariotool heeft zich in meer dan tien jaar praktische toepassing bewezen als zeer waardevol. Het tariefbeleid in meerdere concessies in het Nederlandse openbaar vervoer is op basis van data gedreven advies van Hypercube tot stand gekomen.

Hypercube is aangesloten op de actualiteit. Zo hebben we al meer dan een jaar een adviesrol in het projectteam ‘Beschikbaarheidsvergoeding OV’ van het ministerie van IenW. Daarnaast onderzoeken we de impact van de Covid-19-pandemie op het actuele en toekomstige gebruik van het openbaar vervoer voor een andere opdrachtgevers. Momenteel wordt ook hard gewerkt aan het uitfaseren van de OV-Chipkaart.

Meer weten? Neem contact met ons op

Opbrengstverdeling

In regio’s waar meerdere vervoerders actief zijn in het openbaar vervoer moeten de reizigersopbrengsten verdeeld worden. Dit kan in sommige gevallen knap ingewikkeld zijn. Er is dan behoefte aan een onafhankelijke partij die uitsluitsel kan geven, gebaseerd op een heldere en door alle partijen geaccepteerde verdeelmethode.

Hoe moeten bijvoorbeeld de opbrengsten verdeeld worden uit niet-verchipte abonnementen die bij meerdere vervoerders gebruikt kunnen worden? In veel gevallen is er een op het eerste oog beperkte hoeveelheid data beschikbaar. Door middel van slimme tools en methodes is het in veel gevallen toch mogelijk een goede verdeling te bepalen. Dit type complexe vraagstukken vinden wij het meest interessant om op te lossen.

We zijn al ruim twintig jaar actief in dit domein en voeren tot tevredenheid deze werkzaamheden uit in opdracht van diverse decentrale overheden en samenwerkingsverbanden van vervoerders.

Meer weten? Neem contact met ons op

Opbrengstverdeling cases

OPBRENGSTVERDELING RANDSTAD NOORD ZONEABONNEMENT

OPBRENGSTVERDELING RANDSTAD NOORD ZONEABONNEMENT

OPBRENGSTVERDELING INTEROPERABELE SPOORPRODUCTEN (EOS)

OPBRENGSTVERDELING INTEROPERABELE SPOORPRODUCTEN (EOS)

Scenariostudies

Hypercube heeft voor het uitvoeren van prognoses als gevolg van aangepast tariefbeleid een scenariotool ontwikkeld, die gebruikmaakt van gebruiksgegevens van de ov-chipkaart en/of de betaalpas, (eventueel) aangevuld met informatie over de verkoop van niet-verchipte producten en de opbrengsten uit vastrechten.

Deze scenariotool benut het principe van backcasting. Hiermee bedoelen we dat het reispatroon van een reiziger uit het verleden geprojecteerd wordt op het nieuw voorgestelde tariefbeleid. De tool bepaalt de kansen waarmee iedere reiziger onder dat nieuwe tariefbeleid met een bepaald product zal gaan reizen, en de mate waarin. Op deze manier kan voor alle vooraf voorgestelde scenario’s een harde onderbouwing geleverd worden voor de effecten op de opbrengsten van de vervoerder en de kosten voor de reiziger en de migratie-effecten, zowel op opbrengsten als volumes.

Bij een scenariostudie is de interactie met de klant integraal onderdeel van het proces. Startende vanuit specifieke concessie- of regiokenmerken, door ons in kaart gebracht middels een marktscan, gaan we met plezier de uitdaging aan om samen met de klant scenario’s (door) te ontwikkelen die resulteren in het behalen van de voorgenomen doelen. Afhankelijk van de voorgenomen scenario’s wordt de scenariotool door ons op maat gemaakt.

Meer weten? Neem contact met ons op

Scenariostudies cases

OPVOLGER RANDSTAD NOORD ZONEABONNEMENT

OPVOLGER RANDSTAD NOORD ZONEABONNEMENT

EVALUATIE BRABANTS TARIEVENHUIS

EVALUATIE BRABANTS TARIEVENHUIS

GEZAMENLIJK TARIEVENHUIS OV OOST

GEZAMENLIJK TARIEVENHUIS OV OOST

ONDERZOEK TARIEFMAATREGELEN MRDH

ONDERZOEK TARIEFMAATREGELEN MRDH

Advies & monitoring

Hypercube heeft in de afgelopen ruim twintig jaar een uitgebreid netwerk opgebouwd en de nodige expertise ontwikkeld in het openbaar vervoer in Nederland. We worden door overheden en vervoerders gevraagd om advies te geven over het verdienmodel van concessies en onderscheiden ons door unieke gereedschappen op het terrein van veranderingen in tarieven en productportfolio. Daarnaast ontwikkelen en verzorgen we opbrengstverdelingen van interoperabele producten.

De resultaten van onze analyses en onderzoek bieden we onder andere aan in een informatieportal dat in samenspraak met de opdrachtgever wordt ingericht en de beleidsondersteunende inzichten op aansprekende wijze toont.

Nagenoeg al onze adviezen zijn op feiten gebaseerd (lees: data gedreven). Monitoring en informatievoorziening vormen veelal een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. We monitoren bijvoorbeeld of een nieuw tariefbeleid oplevert wat beoogd is. We zijn erg vertrouwd met het omgaan met bijvoorbeeld ov-chipkaarttransacties en openbaar beschikbare data zoals dienstregelingsinformatie.

Meer weten? Neem contact met ons op

Advies & monitoring cases

ONDERZOEK STOPZETTEN STUDENTREISPRODUCT

ONDERZOEK STOPZETTEN STUDENTREISPRODUCT

BUSINESS CASE DOORTREKKEN NOORD-ZUIDLIJN NAAR SCHIPHOL

BUSINESS CASE DOORTREKKEN NOORD-ZUIDLIJN NAAR SCHIPHOL

BEGELEIDING MINISTERIE I&W BIJ BESCHIKBAARHEIDS- VERGOEDING

BEGELEIDING MINISTERIE I&W BIJ BESCHIKBAARHEIDS- VERGOEDING

ONDERZOEK STOPZETTEN STUDENTREISPRODUCT

ONDERZOEK STOPZETTEN STUDENTREISPRODUCT

BUSINESS CASE DOORTREKKEN NOORD-ZUIDLIJN NAAR SCHIPHOL

BUSINESS CASE DOORTREKKEN NOORD-ZUIDLIJN NAAR SCHIPHOL

BEGELEIDING MINISTERIE I&W BIJ BESCHIKBAARHEIDS- VERGOEDING

BEGELEIDING MINISTERIE I&W BIJ BESCHIKBAARHEIDS- VERGOEDING

OPVOLGER RANDSTAD NOORD ZONEABONNEMENT

OPVOLGER RANDSTAD NOORD ZONEABONNEMENT

EVALUATIE BRABANTS TARIEVENHUIS

EVALUATIE BRABANTS TARIEVENHUIS

GEZAMENLIJK TARIEVENHUIS OV OOST

GEZAMENLIJK TARIEVENHUIS OV OOST

ONDERZOEK TARIEFMAATREGELEN MRDH

ONDERZOEK TARIEFMAATREGELEN MRDH

OPBRENGSTVERDELING RANDSTAD NOORD ZONEABONNEMENT

OPBRENGSTVERDELING RANDSTAD NOORD ZONEABONNEMENT

OPBRENGSTVERDELING INTEROPERABELE SPOORPRODUCTEN (EOS)

OPBRENGSTVERDELING INTEROPERABELE SPOORPRODUCTEN (EOS)