2017-2018

DE VRAAG

Het studentenreisproduct moest handmatig worden stopgezet door studenten zodra zij hier geen recht meer op hadden in verband met afstuderen of het beƫindigen van de studie. Dit leidde tot een groot aantal boetes. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wilde laten onderzoek of daarvoor een oplossing gevonden kon worden.

WERKZAAMHEDEN HYPERCUBE

Hypercube heeft deze opdracht in samenwerking met Ecorys en Verhelder uitgevoerd. Hierbij nam Hypercube de rol van projectleider en onderzoeker op zich. Bij het proces waren de volgende belanghebbenden betrokken: ministeries van OCW en IenW, DUO, RSR, vervoerders en Translink, verschillende onderwijsinstellingen, LSVb, ISO, JOB. Er is een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van deze partijen waaraan diverse mogelijke oplossingen en verwachte impact daarvan zijn gepresenteerd. Ook is de huidige stand van techniek met betrekking tot de OV-chipkaart in kaart gebracht, en is onderzocht in hoeverre de oplossing lag in techniek en in hoeverre de oplossing gezocht diende te worden in beleid.

RESULTAAT

De uitkomsten van het onderzoek zijn beschikbaar gesteld. Deze zijn vervolgens gebruikt als input voor een kosten-batenanalyse die in de komende jaren wordt uitgevoerd als onderdeel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte (MIRT).